29.09.2023

Канят обществеността на публично обсъждане на актуализация на Програмата за капиталови разходи

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на планираното за 2019 г. в деловодството на Общината или на електронния си адрес
Кметът Йордан Йорданов отправи покана към добричлии за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.
Обсъждането ще се проведе на 18 декември 2019 г. – сряда, от 16 ч. в Голямата заседателна зала, в сградата на Община град Добрич.
Предложенията са изготвени от инж. Пенчо Керванов – зам.-кмет „Устройство на територията” в Община град Добрич.
Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г. бе приета от Общински съвет град Добрич с решение №45-5 от 29.01.2019 г. и актуализирана с решение №№46-25 от 26.02.2019 г., 48-20 от 23.04.2019 г., 51-34 от 30.07.2019 г. и 52-18 от 17.09.2019 г.
Предложената актуализация на програмата включва всички изменения настъпили при изпълнението на заложените обекти и възникналите допълнителни потребности от средства.
Раздел I Собствени бюджетни средства.
Извършват се частични промени и преразпределение на годишните задачи по определени обекти от второстепенни разпоредители на бюджетни средства, дирекция „Хуманитарни дейности”, училища, ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ и ОП „Комуналстрой“ .
По „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.“, са отразени средствата внесени от местните общности по сключени с тях споразумения за финансиране.
Добавя се обект „Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „Добротица“, град Добрич“, съгласно подписан договор за финансиране на проектно предложение с Агенцията за хората с увреждания.
Раздел II – Целева субсидия.
На основание реализирани икономии и остатъци по обекти се добавят следните обекти:

 • Закупуване на климатик за ОП „Паркинги и пазари“ (поради аварирал климатик в помещение ползвано от служителите на „Синя зона“ в „Стоматологична поликлиника“);
 • Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична общинска собственост „За спортна площадка“ и УПИ V в кв. 810 на ЦГЧ на Община град Добрич, обекта е преходен от 2019 г., заложената сума е за финално плащане по сключен договор;
 • Закупуване на товарен автомобил за ОБП „Устойчиви дейности и проекти“, с Решение №45-5 от 29.01.2019 г. на ОбС град Добрич бе прието да се закупи, в последствие поради възникнала необходимост за финансиране на обект „СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на детска градина №32 „Зорница“, находяща се в УПИ II, кв.3, жк „СТРОИТЕЛ“, гр. Добрич“, с Решение №48-20 от 23.04.2019 г. бе изваден от Капиталовата програма на Община град Добрич.
  С настоящото предложение се предлага включването му отново, с цел усвояване на целевата субсидия по ЗДБРБ.
  В Раздел III Средства от краткосрочен дълг и в Раздел IV Средства от дългосрочен дълг, няма промяна.
  Раздел V Проекти – добавен е проект „Подкрепа в дома“ рег. №BG05M90P001 – 2.040-0030, по който ще се закупи компютърна техника.
  ПРОЕКТ!
  Р Е Ш Е Н И Е:
  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
 1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.:
 2. Актуализацията на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г., да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и параграфи.
  Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на Програмата за капиталови разгоди на Община град Добрич за 2019 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес priemna@dobrich.bg, както и на телефон 058/ 600414 и 058/600001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен официален протокол.
актуализация-12-12

Print Friendly, PDF & Email