28.05.2024

Как изглежда новият център на Добрич, според проекта с най-голямо гражданско одобрение

Представяме проекта на проектантско бюро „Албена” за нова визия на центъра на Добрич, спечелило най-много гласове в анкетата на общината сред гражданите, със съкращения, по настояване на читатели:
На база на подробен анализ на територията и конкретизиране на проблемите изведохме задачи, които обобщаваме в КОНЦЕПЦИЯТА за Зона А и решаваме в детайл в ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ за Зона Б.
I. Решения на задачите по функционални групи:
I.1. Улична мрежа, паркиране и потоци на движение:
▪ Запазваме предимството на пешеходци и велосипедисти пред автомобилите.
▪ Оптимизираме местата и условията за паркиране. Предлагаме регулация на автомобилния достъп и паркиране в Зона А.
▪ Представяме схеми за движение на „потоците“ в Зона А.
▪ Даваме решение за възстановяване на връзката между паркингите под пл. „Демокрация“ и к-с „Рила“ – основно условие за нормативно допустима експлоатация на подземния паркинг.
▪ Предлагаме достъпни маршрути и преработваме конкретни елементи на достъпната среда в
съответствие с нормативите и с естетиката на прилежащите сгради и пространства.
▪ Запазваме досегашните и добавяме нови подходи за достъп на превозни средства със специален режим до цялата зона А.
I.2. Сграден фонд и функции: предлагаме следните промени:
▪ Изместваме градска библиотека „Дора Габе“ от пл. „Демокрация“ – „отворена“ към гражданите в нова, специално проектирана за целта сграда на мястото на НАР-КООП.
▪ Премахваме пристройка при северния вход на Художествената галерия – недопустима до сграда НКЦ с национално значение.
▪ Предлагаме Общината като собственик на терена под колонади и козирки към търговските обекти по бул. „Двайсет и пети септември“- север, да инициира цялостна промяна във визия им.
▪ Предлагаме преосмисляне на функциите на административна сграда (корпус 3) на пл. „Демокрация“.
I.3. НКЦ, елементи на художествения синтез и декоративни водни площи:
▪ Предлагаме изместване на някои скулптури с цел по-доброто им интегриране в градската среда.
▪ С поредица от тотемни знаци маркираме маршрут „ВИЖ ДОБРИЧ“, който обединява и обогатява досегашните маршрути на Общината. Чрез него разказваме за личности, свързани с Добрич, със забележителни постижения в своята област и подчертаваме важни за града места и такива с елементи на художествен синтез.
▪ Добавяме нови елементи, създаващи градска идентичност и разпознаваемост.
▪ Увеличаваме присъствието на водата чрез изграждане на нови декоративни водни площи.
▪ Възстановяваме старите градски чешми.
I.4. Настилки, осветление и градска мебел:
▪ Създаваме идентичност за всеки площад по отделно без да ги разделяме физически. Буквално и преносно и двата площада в Зона Б обвързваме с буквите и словото, насищаме с фонтани и разнообразни зони с богато озеленяване и атрактивни елементи на градската среда.
▪ Изграждаме нови обекти с високи естетически качества и съобразени с човешкия мащаб.
▪ Подобряваме микроклимата и условията за разходка, престой и игра на открито.
▪ Залагаме на безопасни, практични и трайни материали с добро качество.
▪ В осветителната инсталация предлагаме устойчиви решения и постигаме комфорт, нормативна и равномерна осветеност. Предвиждаме осветление в съответствие с естетиката на останалите елементи на градската среда.
▪ Предлагаме места за временни преместваеми обекти, описваме варианти за провеждане на временни събития и сезонни базари, предлагаме принципи за разполагане на сезонни тераси.
I.5. Озеленяване:
▪ Преодоляваме конфликтите дървета–сгради и дървета-инфраструктура за по-добра и по-безопасна среда.
▪ Постигаме разнообразие и идентичност чрез контекстно ландшафтно оформяне.
▪ Подменяме видовете с лоша адаптация към съвременните условия на средата с екологично пластични видове.
▪ Извеждаме принципи за поетапна подмяна на застаряващата дървесна растителност.
▪ Предлагаме богати и същевременно устойчиви, лесни за поддържане и екологично активни растителни композиции чрез съвременното разнообразие на декоративната растителност.

II. Технически предимства на решенията, устойчивост и екологичност:
II.1. Предложението ни за основна настилка са клинкерни павета за цяла Зона А – естествен материал с добри естетически качества и отлични технически характеристики. С тях подобряваме естественото дрениране на повърхностните води при следната технология на изпълнение: фрезоване до 10 см от съществуващата бетонова основа, разпробиване на отвори през цялата дебелина на оставащия бетон (1бр./м2), полагане на пясъчно легло и паважна настилка с фуга от кварцов пясък.
II.2. Увеличаваме зелените площи и броя на дърветата. Залагаме поетапна подмяна на застаряващите дървесни видове с хоризонт от 25 години. Растителните видове подбираме на принципа „минимални грижи – максимален резултат“, като търсеният ефект е не само естетически, но и екологичен.
II.3. Разчетът показва, че предложената в проекта фотоволтаична централа ще осигури осветление на цялата ЦГЧ, а инвестицията ще се изплати за 3 години при срок на експлоатация 25-30 години.
II.4. Фотоволтаичните автономни „къщички“ за зареждане на смарт устройства и локално осветление са още един добър пример за използването на възобновяема енергия в проекта.
II.5. Предложеното осветително тяло от висок клас е с гарантирана ефективност и дълъг експлоатационен живот, а интегрираната система за димиране в късните части на нощта, намалява разхода на електроенергия и увеличава живота на източника. Така се реализира икономия и на човешки ресурс за поддръжка.
II.6. Изпълнението на плитък сондажен кладенец, който да захранва заложената поливна система и фонтаните, както и предвидената автоматизация на водните процеси ще донесат значителни ползи като:
▪ по-ниска себестойност на потребявана вода;
▪ по-малко ръчни процеси при обслужването на системите, т.е. по-малък разход на труд;
▪ по-малко натоварване на настилките с отпадане на нуждата от водоноски;
▪ възможност за дистанционно управление на режимите на работа на системите в реално време
Обща прогнозна стойност: 9 345 530 лв. без ДДС

Print Friendly, PDF & Email