02.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Интересът към професионалните училища в Добричко нарастна с 9,2 %

За повече ученици в професионалните училища в област Добрич – съобщават от териториалното бюро „Североизток” в Добрич данните за изминаващата учебна година.
През учебната 2021/2022 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани са записани  4.7 хил. деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
През 2021 г. основно образование са завършили 1 290 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 477 и 335 ученици.
Към 1.12.2021 г. в област Добрич функционират 79 самостоятелни детски градини при 1 817 за цялата страна. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 4 716 деца, от които 2 417, или 51.3%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява със 116 или с 2.4%. 
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 479, от които 451 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 5.9%.
Към 1.12.2021 година учебни занятия в област Добрич се водят в 57 общообразователни училища (при 1 948 за цялата страна), от които 1 начално, 34 основни,  5 обединени, 3 гимназии и  14 средни училища (СУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища се запазва. Учениците са 11 598 разпределени в 650 паралелки. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общообразователните училища намалява се с  525 ученика, или с 4.3%.
През 2021 г. средно образование в общообразователните училища са завършили 477 души.
Учителите в общообразователните училища през учебната 2021/2022 година са  1 230. От тях 91.3% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 8% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.7% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените – 86.3% от общия брой на учителите.
Към 1.12.2021 г. в областта функционират 3 частни общообразователни училища, като в тях са записани общо 234 ученици, или 2.0% от общия брой на учениците в общото образование.
Професионалното образование и обучение в област Добрич през учебната 2021/2022 г. се осъществява в 9 професионални гимназии и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 400 и в сравнение с предходната учебна година нараства с 286, или с  9.2%.
В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.9% от общия брой на учениците в тази образователна програма.
През настоящата учебна година учителите  в професионалните училища са общо 219. Преобладаващата част от тях са жени (69.9%).
През 2021 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили  335 души, като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2021 г. са съответно  148 и   239 души.ДТ

Print Friendly, PDF & Email