19.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Затягат контрола върху пасищата и мерите в община Тервел

В досега действащия норматив няма заложени санкции за нарушения при ползването на общинските ливади
Затягат контрола върху пасищата и мерите в община Тервел
По-пълен и ефективен контрол по опазване и възстановяване на общинските пасища и мери в община Тервел и определяне на конкретни правомощия на Общинския съвет (ОС), кмета и кметовете на населени места – това предвижда нова Наредба, която ще бъде обсъдена и гласувана на сесия на ОС на 30 септември.
„Досега липсва описание за реда на ползването на общинските пасища и мери, задълженията на ползвателите и стандартите, които да се спазват. До момента няма регламентирани административно-наказателните разпоредби за нарушенията, свързани с ползването на пасищата и мерите, включително тези по чл.19 от ЗСПЗЗ. Съвкупността от тези обстоятелства налага допълнителна и подробна регламентация в отделна наредба“, се казва в докладната записка на председателя на ОС Мария Гочева. Очаква се новият регламент да подобри качественото използване на пасищата и мерите и да създаде условия за създаване и възстановяване на съществуващите.
Новата Наредба предвижда в наказателните си разпоредби глоба за разораване на пасище, която ще е в размер три пъти по средната рента на декар за съответното землище. Самото рентно плащане ще се определя от комисия, назначена от ОД „Земеделие“, която да изчисли средната стойност на рентите на база половината от вписаните и регистрирани договори. Санкции са предвидени при унищожаване или премахване на указателен знак или табела за пасище, която е от 500 до 1000 лв. Също толкова е глобата за палене на растителност. Наказателните постановления за нарушенията ще се издават от кмета на общината.
Лицата с право на ползване на пасища са животновъди с регистрирани животновъдни обекти според броя на отглежданите пасищни животни, фермери, които отглеждат говеда за месо или автохтонни породи, или такива, които са в преход към биологично земеделие. Всяка година до 31 януари Общинсикят съвет трябва да определи размера и местоположението на пасищата за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на животните в съответното землище. Към решението се прилага списък с фермерите, както и данни за пасищата според Системата за идентификация за земеделските парцели. Това се съгласува с ОДБХ и Ветеринарно-медицинската служба. До 1 март списъкът на имотите за индивидуално ползване трябва да е готов, за да могат желаещите да подадат заявления до 10 март на съответната година. / agri.bg

Print Friendly, PDF & Email