22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД

№ ОКД-10-02-4
Добрич, 16.12.2022г.

     На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 16в, ал.1 и чл.16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и във връзка с уведомително писмо изх. № 06-00-278/13.12.2022г. на кмета на община град Добрич, с искане за разрешение за прилагане на спешна мярка поради наличието на непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга за превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от Областната и Републиканската транспортни схеми,

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община град Добрич да възложи пряко, считано от 29.12.2022г., изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема по автобусните линии:
• Добрич – Тервел – Добрич по транспортна схема № Д – 15.1, Д – 15.2 и Д – 15.3 с начални часове на тръгване 8:25, 10:30 и 15:00 часа.
2. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община град Добрич да възложи пряко, считано от 18.01.2023г., изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема по автобусните линии:
• Добрич – Албена – Добрич по транспортна схема № Д – 13.2 изпълнява се: сезонно от 01.06. до 30.09. с начални часове на тръгване 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30 часа..
3. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община град Добрич да възложи пряко, считано от 17.12.2023г., изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема по автобусните линии:
• Добрич – Балчик – Добрич по транспортна схема № Д – 12.2, Д – 12.3, Д – 12.4, и Д – 12.7, с начални часове на тръгване 7:10, 9:30, 10:00 и 15:00 часа.
4. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община град Добрич да възложи пряко, считано от 29.12.2022г., изпълнението на маршрутните разписания от Републиканската транспортна схема по автобусните линии:
• Добрич-Шумен по транспортна схема № 8101 с начален час на тръгване – 07:15 часа.
5. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община град Добрич да възложи пряко, считано от 17.12.2022г., изпълнението на маршрутните разписания от Републиканската транспортна схема по автобусните линии:
• Добрич-Варна по транспортни схеми № 8201, № 8202, № 8203, № 8204, № 8205, № 8206, № 8207, № 8208, № 8209, № 8210, № 8211, № 8212, № 8213, № 8214, № 8215 с начални часове на тръгване от град Добрич – 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 13:45, 14:15, 14:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15 часа.
6. Мотивите за предприетите спешни мерки по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед са следните:
От посочените в писмото на Кмета на община град Добрич обстоятелства е видно, че е налице непосредствен риск от прекъсване изпълнението на обществена услуга за автобусен транспорт. Съгласно чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на някои задължения за обществени услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка, не надвишават две години.
Правната норма на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси разпорежда, че в случаите по чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.
С оглед горното, поради това, че е налице риск от прекъсване на услугата, считам, че предприемането на спешна мярка на основание чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г., е с обществено полезна цел, а именно извършване на обществен превоз на пътници по посочените по-горе автобусни линии.
7. Срокът на възлагане на превозите по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящата заповед е до датата на сключване на договори с превозвачите, избрани за изпълнители на обществената поръчка за превозите по цитираните по-горе линии от Областната и Републиканската транспортни схеми, но не по-дълъг от 1(една) година, считано от датата на сключването на договорите по настоящата заповед.
8. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, поради това че може да последва значителна или трудно поправима вреда от закъснение на изпълнението и съответно съществува опасност да бъдат съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата автобусен превоз на пътници по изброените линии.
Заповедта да се публикува в един местен и един национален ежедневник.
Заповедта може да бъде обжалвана от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от нейното публикуване пред Административен съд – Добрич, а в частта по т.8 в 3-дневен срок.
Настоящата заповед да се връчи на кмета на Община град Добрич за сведение и изпълнение.
ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
Областен управител на област Добрич

Print Friendly, PDF & Email