28.02.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В отговор на Областния управител – позицията на ИК „За туризма на Калиакра” за „Залив Болата”:

Преди дни, екипът на Добруджанска трибуна пръв обяви в медийното пространство необходимостта от рехабилитация на съществуващите брегоукрепителни инфраструктури – защитните дамбови стени буните в уникалния и класиран в топ 10 на най-красиви заливи в света „Болата”. Причината е тежкото състояние причинено от кумулативен ефект, натрупан ефект от тежките зимни метеорологични условия в продължение на десетилетие и неприемливото отношение на отговорните институции, които са длъжни да предприемат мерки за съхранението на нашето природно и уникално наследство.

През декември месец м.г., председателят на инициативния комитет „За туризма на Калиакра” Стелиан Томов представи на обществеността широката гражданска инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”, която съдържа 6 ключови предложения за развитие в общината, придружени с необходимите оценки на въздействието. Едни от приоритетните цели, които си е поставило амбициозното местно сдружение, защитаващо принципа на устойчивото развитие е свързано със съхранението на „Залив Болата” и неговото стопанисване, което пък представлява в отговор на пожеланото през последните години от местните общности, като най-заинтересовани.

Днес екипа на Добруджанска трибуна пръв изрази позицията на Областна администрация.

За коментар относно казаното от Областния управител Красимир Кирилов, потърсихме мнението на председателя на гражданската организация:

ДТ: Според вас, ще станем ли свидетели в скоро време на ремонт на брегоукрепителните съоръжения или просто институциите овъртат?

СТ: Вижте, никой не отрича, че не е необходимо съгласуване под формата на тълкуване на допустимостта относно режимите с МОСВ. Аз съм информирал МОСВ на 10 декември с този проблем, както вече споменахте, отговор от тяхна страна обаче няма. Това е пропуск на МОСВ, защото ако бяха отчели наличието на брегоукрепителни съоръжения, които пазят залива, ако беше разписан следния текст в режимите, именно допустими ремонтни дейности за поддържане на брегоукрепителните съоръжения, сега нямаше да ме питате този въпрос. Както споделя пред вас г-н Кирилов защитените територии се обявяват с цел опазване, съхранение на уникалната природа. Но опазването е серия от мерки, които се предприемат, включително и възстановителни. Тези разбити буни опазват залива и е необходимо да се възстановят. Радвам се, че от Областна администрация са поискали становище от МОСВ, оттам нататък и чрез съгласуване със съвета за намаляване риска от бедствия се надявам на една актуализация на областната програма за намаляване риска от бедствия, но предполагам, че ремонта ще бъде заложен за изпълнение през 2021 г., тъй като към настоящия момент се изпълнява плана за действие за 2020 г. Но някак си е странно, изглежда бедствия и аварии нямат право да се случват в защитени територии, или само, ако министъра на околната среда разреши. Няма две мнения, ремонта е наложителен, сега остава да изчакаме в кратки срокове съгласуването с МОСВ относно по-нататъшните действия на Областния управител.

ДТ: Г-н Томов, две граждански организации се обединиха в обща цел. От вас разбираме, че инициативния комитет, който представлявате работи в екип и с представители на администрацията и на общинския съвет, и скоро се очаква да излезете с общ доклад, както и предложение за гласуване от компетенцията на Общински съвет. Кажете ни обаче, как си обяснявате това, че към настоящия момент зелените неправителствени екологични организации не оказват задружна подкрепа на гражданската инициатива за „Болата”?

СТ: Без да създавам напрежение между организациите, ще използвам момента в отговор на въпроса ви да благодаря на тези, които решиха да ни подкрепят и на тези, които тепърва ще ни подкрепят в исканията ни за „Болата”. Заедно с НАБЧ правим това, за което се считаме за задължени. Трябва да се погрижим за съхранението на тази природна даденост. Имаме нужда от съдействието на Областния управител и на Министерски съвет. Това е.

„Да спасим местност БОЛАТА”Във връзка със стартиралата инициатива „Да спасим местност БОЛАТА” – рехабилитация на …

Публикувахте от Национална Асоциация "Българско Черноморие" в Вторник, 11 февруари 2020 г.

ДТ: Според Конституцията на Република България „Болата” е част от природен резерват – изключително държавна собственост, а към настоящия момент институциите твърдят, че категорията е променена в защитена местност, с по-леки режими и като публична държавна собственост. Кое отговаря на истината и възможно ли е залива да бъде стопанисван, поддържан?

СТ: За мен са несъстоятелни и несериозни твърденията на редица екологични организации, включително и на експерти, които твърдят, че независимо от промените през 2018 г. относно прекатегоризацията на „Залив Болата”, той според тях все още се води изключителна държавна собственост и не може да се стопанисва. Страната ни се ръководи в изпълнението на Конституцията, но и на законите ни. Несериозно е защитените природни територии в България да се управляват само и единствено въз основа на краткия текст – посочен в чл. 18, ал. 1 от Конституцията. За тази цел е приет и се прилага Закона за защитените територии, според който изключително държавна собственост са само и единствено включените обекти в Приложение №1 и Приложение №2 на закона: паркове с национално значение и резерватите. Останалите категории според закона, именно природните паркове, природните забележителности и защитените местности са публична държавна собственост. Според Закона за държавната собственост и според настоящата категория защитена територия, в която е залива, то той може да се отдаде за стопанисване и е препоръчително.

ДТ: Преди време се заговори също така, че процедурата по прекатегоризацията трябва да завърши с поправка в Закона за защитените територии, именно Приложение №2. Какво е вашето мнение?

СТ: Съгласен съм, че е необходимо изменение на Приложение № 2 към ЗЗТ, но по отношение на „Резерват Калиакра”. Това не въздейства по никакъв начин на „Залив Болата”, защото той е изключен от границите на резервата. Но е факт, че имотите, с които е увеличен резервата са част и от землището на село Св. Никола. Приложение № 2 към Закона за защитените територии представлява една таблица, в която са описани резерватите в страната. Към настоящия момент в таблицата се съдържа следния текст: „Резерват Калиакра”, местоположение село Българево, обявен с постановление на Министерски съвет през 1941 г. Необходимо е до село Българево да се добави и село Св. Никола. По принцип в Закона е разписано, че той е обновен в началото на 2019 г., но приложението не е актуализирано в ДВ. бр. 1 от 3 Януари 2019 г. Промяна в ЗЗТ, във връзка с това приложение по отношение на „Резерват Калиакра” е необходима също и при евентуална промяна на името на резервата или при негово заличаване. Актуализацията на защитените територии и защитени зони, именно промяна на техните граници или режими се извършва чрез заповеди на министъра, които за да влязат в сила, знаете, че се обнародват в Държавен вестник. По отношение на „Залив Болата” тази процедура е спазена от Нено Димов през 2018 г. В случая, с една заповед „Залив Болата” е изключен от резервата и с друга – включен в защитената местност. Заливът продължава да бъде част от защитените територии като защитена местност, както и се припокрива с две защитени зони: за местообитанията и за птиците. В заключение също така, неговото бъдещо стопанисване няма никакво отношение с необходимостта от наложителна промяна в приложението към закона.

ДТ: Защитеният плаж в „Залив Болата” да бъде включен в търгове за отдаване на концесионер – чрез Министерство на Туризма. Как ще коментирате това?

СТ: За мен тази инициатива крие своите рискове. Първо така се заиграваме с чувството на местните общности, които не желаят да стават свидетели на частен ВИП „плаж Болата”. Нека се има предвид, че ако се започне такава процедура от МОСВ за изключване на плажа от границите на защитените територии, ще последва бурна вълна от недоволство от най-активните природолюбители. За мен тази процедура е безсмислена, тъй като дори и да бъде изключен самия плаж от защитените територии, което е малко вероятно, той не може да бъде отдаван на концесионер през частни търгове, защото просто Закона за устройство на Черноморското крайбрежие не го позволява. Според чл. 7, ал. 9 от този специален закон, плажовете, които граничат със защитените територии също не могат да се включват в търгове за отдаване на концесии.

(9) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., отм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г., предишна ал. 8, доп. – ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. – ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем. Не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем и морски плажове, които граничат със защитени територии по изречение първо, до тях няма възможност да бъде осигурен свободен достъп чрез отворен за обществено ползване път и за които няма възможност за осигуряване на електричество и вода, както и за отвеждане, пречистване или съхранение на отпадъчните води.

ДТ: А какво всъщност e решението на проблема относно стопанисването на залива, какво е заложено във вашето предложение?

СТ: Нашето предложение е свързано с това Община Каварна да стопанисва залива. Както вече обясних, „Защитена местност Степите” представлява публична държавна собственост. Ако общината реши да се грижи за „Залив Болата”, ако прецени, че има възможност да заделя от своя годишен бюджет, може да създаде ново общинско предприятие – предназначено само за стопански дейности в „Залив Болата” по реда на Закона за общинската собственост – с решение на Общинския съвет и въз основа на това нейно желание, придружено с акта на Общинския съвет, спокойно може да съгласува тази инициатива с Министерския съвет. Според Закона за държавната собственост имотите публична държавна собственост могат да се отдават за стопанисване на общините, което става чрез заповед на областния управител, въз основа на решение на Министерски съвет. Изпълнявайки стриктно разпоредбите в заповедта на областния управител и режимите наложени за защитената местност, ще могат да се разположат и необходимите тоалетни, мобилно заведение за хранене и т.н., уверявайки читателите ви, че всякакво ново строителство е строго забранено от закона. Заливът ще бъде съхранен, чист, приветлив и плажуващите няма да бъдат определяни като нарушители. Това е нашето предложение.

За Добруджанска Трибуна – Стелиан Томов /председател на инициативен комитет „За туризма на Калиакра”/