05.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Днес гражданите на Добрич дават предложения за бюджета на общината

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община град Добрич за 2021 година и на проекта на програмата за капиталовите разходи, ще се проведе онлайн – по решение на Общинския съвет по предложение на кметския екип заради въведените ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19.
Това ще стане днес от 16 ч. чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. За предложенията, направени по време на неприсъственото публично обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет.
Общата финансова рамка на бюджета е 84 886 822 лева, от тях за делегирани от държавата дейности – 54 639 568 лева – 64%. Предвидените местни приходи са 30 247 254 лв. Проектобюджет‘2021 е балансиран с фокус образование, инфраструктура, социални дейности, здравеопазване и култура.
В проекта на местните приходи за 2021 г. е предвидена обща изравнителна субсидия в размер на 5 289 300 лв. (с 872 400 лв. повече от 2020 г.), целева субсидия за капиталови разходи в размер на 708 400 лв., (със 72 300 лв. повече от 2020 г.) и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 59 000 лв. (с 5 900 лв. повече от 2020 г.). При планиране на данъчните приходи за 2021 година са взети предвид промените в Закона за местните данъци и такси и общинските наредби.
Традиционно най-голям дял от бюджета е за функция „Образование“ – 40,9 млн. лева..В дейност „Детски градини“ са разпределени разходите за заплатите на персонала, които са държавна отговорност, а общинското финансиране в тази функция е насочено основно за издръжката на децата, посещаващи детските градини, в размер на 1 124 589 лв. Предвидени са и средства за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи за детските градини в размер на 83 381 лева. За общинския младежки център „Захари Стоянов“. Цялостната дейност се финансира със собствени приходи. Планираните средства са в размер на 407 923 лв. Предвидени са 7500 лв. за финансово осигуряване на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Осигурено е местно финансиране за дейностите по кариерно ориентиране на деца и ученици в размер на 11 689 лв. и 46 754 лв. държавно финансиране. Осигурено е държавно финансиране на трите частни училища в общината.750 000 лв са заложени за спорт през тази година.
През 2021 г. община Добрич заделя 550 000 лв за издръжка на яслите и детска млечна кухня. Отново има предвидени 40 000 лв за фонд „Инвитро“ и фонд „Здраве“. 100 000 лв са предвидени за безплатни карти за градския транспорт за хора с увреждания и по-евтини за пенсионери над 70-годишна възраст.  С 87 000 лв ще бъде подпомогната дейността на клубовете на пенсионера.
В програмата за капиталови разходи най-много средства са заложени за подобряване на общинските предприятия, заяви кметът на Добрич. Ще бъде закупена техника, с която „Устойчиви дейности и проекти“ и „Комуналстрой“ да извършват повече дейности.

Print Friendly, PDF & Email