26.02.2024

Депутатите спасиха кметовете от пряк контакт с гражданите

Мнозинството народни представители не приеха промените в Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), внесени от групата на „Обединени патриоти“ (ОП).

Законопроектът е изготвен с цел да се засили личната отговорност на кметовете в отношението към гражданите. Промяната е продиктувана от наблюдаваното в ежедневната практика недобросъвестно поведение от страна на много кметове, които изолират гражданите, неглижират техните проблеми, не взимат под внимание мнението и желанията на обществените групи и по никакъв начин не осъществяват пряк контакт с тях.

Подобни примери не са само изолирани и единични явления, а по-скоро се превръщат в практика и манталитет на местната власт по принцип. Подобно отношение от страна на администрацията е недопустимо в условията на правовата държава и демократичното управление, което налага въвеждането на задължения за приемането и изслушването на гражданите, според вносителите.

Проектът предвижда и създаването на отделна глава „Административно-наказателни разпоредби“, продиктувано от необходимостта да се гарантира стриктно спазване на задълженията, които законът възлага на кметовете, както и налагане на санкции при тяхното нарушаване или неизпълнение.

Според вносителите от ОП с предложените промени ще се постигне в по-голяма степен публичност и прозрачност при вземане на решения, участие на гражданите в управлението и създаване на активни местни общности, които да определят местните политики и насоките на развитие.

Националното сдружение на общините (НСОРБне подкрепя законопроекта. В становището, изразено и по време на заседанието на регионалната комисия в парламента, се изказа несъгласие с предложените промени, като бе обърнато внимание, че в практиката на редица общини има не само приемни дни, но и по-добри и разнообразни примери на взаимодействие с гражданите, от предложените с промените в закона. НСОРБ не споделя и предложените административно-наказателни разпоредби и смята, че санкциите са преувеличени.

Print Friendly, PDF & Email