24.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Депутатите осигуриха жестомимичния превод в ефир

Депутатите приеха на второ четене Закона за радиото и телевизията, с който се осигурява жестомимичен превод. Нямаше спорове, само Мария Цветкова от ОП възропта срещу определени предавания на майчин език. Според нея гражданите не трябва да се делят.
Иначе законопроектът има за цел да транспонира разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия.
Със законопроекта се предлага да бъдат въведени последователни и координирани регулаторни правила за подобряването на защитата на потребителите и децата. Засилват се мерките за защита на децата срещу вредното съдържание в онлайн пространството, при видео по заявка и от неподходящи аудиовизуални търговски съобщения.
Предвиждат се условия на равнопоставеност, съхраняване на целостта на вътрешния пазар и засилване на правната сигурност. Регламентира се по-голяма гъвкавост в регламентирането на телевизионната реклама.
Законопроектът създава възможности за насърчаване на производството и разпространението на европейски произведения в услугите за видео по заявка, които трябва да имат поне 30% дял от европейското съдържание в каталога си и да гарантират видимостта на това съдържание.
Въвеждат се правила за разширяване на обхвата на задължението за защита на гражданите, освен към линейните услуги и услугите по заявка, и към платформи за споделяне на видеосъдържание. Законопроектът предвижда постепенно да се повишава нивото на защита на хората с увреждания.
Предоставя се необходимият инструментариум и правомощия на националния регулаторен орган за осъществяване на по-ефективен контрол върху пазара, което ще рефлектира върху механизмите за защита на правата и интересите на потребителите на тези услуги.
С цел по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите, Съветът за електронни медии включва в съществуващите регистри и връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър.
В законопроекта са заложени и разпоредби за насърчаване на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти и по отношение на всички видове медии. Разпоредбите относно защитата на личния живот и защитата на тайната на източниците са прецизирани с оглед развитието на стандартите в международното право.
news.bg

Print Friendly, PDF & Email