01.12.2023

Демонстрираха подаването на проекти чрез инфо системата за управление и наблюдение

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ проведоха съвместна информационна среща.
Пред представители на бизнеса, земеделски производители, граждани и общински експерти, Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич демонстрира процеса на подаване на проектно предложение чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Обяснени бяха стъпките по регистрация и създаване на потребителски профил, попълването, проверката и редакцията на електронния формуляр. Показани бяха и някои от новите функционалности на публичния модул на системата, чиито данни се генерират от подадените и изпълняващите се проекти. Системата ИСУН 2020 е достъпна 24 часа от всяка една точка с достъп до интернет, което позволява на кандидатите да работят върху проектното си предложение по всяко време.
Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ представи актуалните мерки от Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“. Отворената процедура по мярка 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Допустими кандидати са земеделски стопани, признати групи или организации на производителите, еднолични търговци и юридически лица. Краен срок на подаване на проектно предложение е 30.01.2020 г. 17:30 ч. Другата представена процедура 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ цели са насърчаване на заетостта, стартиране и развитие на неземеделски дейности в селските райони. Земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии могат да кандидатстват за, производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (социални и здравни услуги, счетоводни и одиторски услуги, туристически и др.), развитие на занаятите и други неземеделски дейности. Предстои обвяване на прием по процедурата в началото на 2020 г. Могат да кандидатстват само кандидати със седалище на територията на МИГ – Балчик – Генерал Тошево.
В края на срещата бяха обсъдени различни проектни идеи и тяхната допустимост по различни процедури, критериите към кандидатите и изискуеми документи. Бяха зададени и множество въпроси за други възможности за финансиране с европейски средства чрез националните програми и чрез стратегията на МИГа.

Print Friendly, PDF & Email