24.06.2024

Дейности за предотвратяване на извънредни ситуации могат да финансират с евросредства

На форум за валоризация на мерките за по-добра защита на населението в региона при извънредни ситуации, организиран по проект ROBG – 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България, Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич представи проекта на програмата INTERREG VI-A Румъния – България.
Основната цел на трансграничния проект е да се създаде устойчиво партньорство от двете страни на границата за ранно предупреждение и адекватна реакция в извънредни ситуации и обмен на информация и ресурси, както на институционално ниво, така и сред широката общественост и доброволните формирования.
За постигане на тази цел бяха проведени поредица от семинари, в област Добрич и Кълъраш, за представяне на съвместната стратегия и съвместен план за действие по проекта Финалната част от семинарите бе проведеният форум.
В двудневната програма на форума бяха представени аАнализ и оценка на рисковете от пожари, наводнения, снегонавяване, земетресения и други природни бедствия, както и производствени аварии, вкл. радиационно изтичане, които могат да засегнат териториите на община Добричка и окръг Кълъраш; съвместната стратегия и съвместен план за действие по проекта; дейностите на доброволческите формирования в област Добрич и добри практики, дейностите на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ЦСМП, Областната дирекция на МВР, БЧК по плана за обща намеса при извънредни ситуации; анализ и оценка на проведените симулационните учения в община Добричка и окръг Кълъраш.
Бяха прожектирани и обсъдени двата филма – на община Добричка – водещ партньор по проекта, и на партньора – Инспектората за извънредни ситуации „Barbu Stirbei“на окръг Кълъраш, Румъния.
При представяне на проекта на програмата INTERREG VI-A Румъния – България, Геновева Друмева акцентира върху приоритет 2 ПО-ЗЕЛЕН РЕГИОН, СЦ 2.4. Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки предвид екосистемните подходи, по който ще се финансират дейности като предотвратяване и управление на риска от природни и опасни събития (например наводнения, пожари, засушавания, ерозия, земетресения и свлачища) и рискове, свързани с човешката дейност; насърчаване на устойчивостта при бедствия; подобряване на капацитета за превенция на риска и интервенции в трансграничния регион чрез разработване на съвместни оперативни центрове и съвместни планове за интервенции; повишаване на капацитета за намеса и реакция чрез инвестиции в оборудване и превозни средства, ИТ системи; разработване на общи учебни програми за обучение и разгръщане на съвместни учения, включително на службите за доброволно реагиране; подобряване на трансграничната координация и капацитет за адаптиране към изменението на климата и свързаните с него рискове (наводнения, пожари, хидроложки суши, замърсяване); разработване на съвместни методологии за оценка на риска и мониторинг на риска в трансграничната зона (риск от наводнения, включително поройни наводнения, риск от засушавания) и др.
На форума бяха обсъдени още възможностите за партньорство в новия програмен период. Представителите на партньорите изразиха намеренията и желанията си за продължаване и разширяване на партньорството си в нови проекти по новата програма INTERREG VI-A Румъния – България.

Print Friendly, PDF & Email