24.07.2024

„Галата“, плаж „Шкорпиловци“ и река „Камчия“ стават защитени зони

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповеди за обявяване на четиринадесет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Това са „Река Камчия“, „Стара река“, „Банска река“, „Река Каялийка“, „Река Блатница“, „Река Мартинка“, „Река Омуровска“, „Река Пясъчник“, „Голяма Камчия“, „Река Скът“, „Цибрица“, „Черната могила“, „Река Блягорница“, „Странджа“. Прави се изменение и допълнение на заповедите за обявяване на защитени зони „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“.
Предмет на опазване в защитените зони са различни типове природни местообитания и местообитания на видове от Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони са обявени с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, на видове, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответния биогеографски регион.
В заповедта за обявяване на всяка една от защитените зони са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник, след което ще бъдат публично достъпни на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“.
Ето и данните за всяка от новите зони:
Защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ е с площ 64 569,967 дка и е разположена в землищата на гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино, община Бяла, област Варна, с. Ново Оряхово, с. Рудник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.
Защитена зона BG0000103 „Галата“ е с площ 38 535,655 дка и е разположена в землищата на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, гр. Варна, община Варна, област Варна.
Защитена зона BG0000141 „Река Камчия“ е с площ 1 593,633 дка и е разположена в землищата на с. Гроздьово, с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна, с. Цонево, с. Величково, община Дългопол, област Варна.
Защитена зона BG0000501 „Голяма Камчия“ е с площ 5 881,655 дка и е разположена в землищата на с. Арковна, с. Боряна, с. Величково, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Цонево, община Дългопол, област Варна, гр. Велики Преслав, с. Миланово, с. Троица, с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с. Бял бряг, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково, гр. Смядово, с. Черни връх, с. Янково, община Смядово, област Шумен, с. Ивански, с. Мараш, с. Радко Димитриево, с. Салманово, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.
Защитена зона BG0000279 „Стара река“ е с площ 3 348,057 дка и е разположена в землищата на с. Горско ново село, с. Калайджии, с. Сливовица, с. Средно село, община Златарица, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Бряговица, с. Кесарево, с. Теменуга, община Стражица, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Богомолско, с. Великовци, с. Крайполе, с. Мечово, с. Равно село, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Черна вода, община Антоново, област Търговище.
Защитена зона BG0000434 „Банска река“ е с площ 807,163 дка и е разположена в землищата на гр. Димитровград, с. Добрич, с. Каснаково, община Димитровград, област Хасково, с. Клокотница, община Хасково, област Хасково.
Защитена зона BG0000435 „Река Каялийка“ е с площ 736,696 дка и е разположена в землищата на с. Бодрово, с. Скобелево, с. Сталево, с. Върбица, община Димитровград, област Хасково, с. Езерово, община Първомай, област Пловдив.
Защитена зона BG0000441 „Река Блатница“ е с площ 10 239,615 дка и е разположена в землищата на с. Богданово, с. Дядово, с. Езеро, с. Загорци, с. Каменово, с. Коньово, с. Любенец, с. Любенова махала, гр. Нова Загора, с. Омарчево, с. Полско Пъдарево, с. Стоил войвода, с. Съдиево, община Нова Загора, област Сливен, гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора.
Защитена зона BG0000442 „Река Мартинка“ е с площ 7 396,641 дка и е разположена в землищата на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с. Воденичарово, с. Самуилово, община Стара Загора, област Стара Загора, с. Винарово, с. Димитриево, с. Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора, с. Брод, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Златополе, с. Радиево, с. Странско, община Димитровград, област Хасково.
Защитена зона BG0000443 „Река Омуровска“ е с площ 8 191,050 дка и е разположена в землищата на с. Братя Даскалови, с. Голям дол, с. Горно Белево, с. Горно ново село, с. Долно ново село, с. Малко Дряново, с. Марково, с. Медово, с. Малък дол, с. Найденово, с. Партизанин, с. Плодовитово, с. Славянин, с. Сърневец, с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с. Чехларе, община Брезово, област Пловдив, с. Градина, община Първомай, област Пловдив.
Защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“ е с площ 14 127,484 дка и е разположена в землищата на с. Войводиново, с. Граф Игнатиево, с. Строево, с. Труд, община Марица, област Пловдив, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с. Голям чардак, с. Любен, с. Неделево, с. Царимир, с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив, с. Беловица, с. Паничери, с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.
Защитена зона BG0000508 „Река Скът“ е с площ 3 994,963 дка и е разположена в землищата на с. Алтимир, с. Галиче, с. Търнава, община Бяла Слатина, област Враца, с. Войводово, с. Крушовица, с. Липница, гр. Мизия, с. Сараево, община Мизия, област Враца.
Защитена зона BG0000509 „Цибрица“ е с площ 8 876,088 дка и е разположена в землищата на гр. Вълчедръм, с. Черни връх, община Вълчедръм, област Монтана, с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Якимово, община Якимово, област Монтана.
Защитена зона BG0000516 „Черната могила“ е с площ 116,624 дка и е разположена в землищата на с. Драгомирово, община Свищов, област Велико Търново.
Защитена зона BG0000612 „Река Блягорница“ е с площ 15 567,181 дка и е разположена в землищата на гр. Твърдица, гр. Шивачево, с. Оризари, с. Сборище, община Твърдица, област Сливен.
Защитена зона BG0001007 „Странджа“ е с площ 1 535 296,143 дка и е разположена в землищата на с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, гр. Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас, гр. Ахтопол, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, гр. Царево, с. Резово, с. Синеморец, с. Фазаново, община Царево, област Бургас, с. Граничар, община Средец, област Бургас, с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас.

Print Friendly, PDF & Email