28.02.2024

В област Добрич хотели и ресторанти наемат най-много работници, заплатата в обществения сектор е по-висока

По размер на средната работна заплата за 2021 г. област Добрич заема 19 място сред 28-те области в сраната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 25 724 лв., а с най-ниско област Благоевград – 12 226 лева, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”.
Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 35.8 хил., което преставлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите се увеличава с 26 или с 0.1%. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Хотелиерство и ресторантьорство” (17.9%) и “Хуманно здравеопазване и социална работа” (16.9%). Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Административни и спомагателни дейности” с 18.3%.
В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „ Преработваща промишленост “ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ съответно 18.9% и 16.1%.
По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. областта заема 17 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.3.хил., а най-малък в област Видин – 15.4 хиляди.
В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 099 лв., при 18 733 средно за сраната.
През 2021 г. средната годишна брутна заплата в област Добрич се увеличава спрямо 2020 г. с 12.4%. Икономическите дейности, при които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Култура, спорт и развлечения“ (20.4%), „Административни и спомагателни дейности“ (17.5%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (14.9%).
Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 39 291 лв.; „Държавно управление“ – 19 425 лв.; “Образование” – 18 850 лв.; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 18 547 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности – „Други дейности” – 10 090 лв.; „Административни и спомагателни дейности” – 10 187 лв.; „Операции с недвижими имоти” – 10 466 лв.; „Строителство” – 10 602 лева.
Спрямо 2020 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 14.4% и достига 17 225 лв., а в частният сектор с 11.0 % – 12 864 лева.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email