22.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2021 г. е 35, а новопостроените жилища в тях са 56. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са с 10 повече, или с 40.0%, а жилищата в тях нарастват с 31, или със 124.0%.
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 65.7%, а с тухлена – 34.3%.
Област Добрич е на седмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив – 131 сгради с 433 жилища, и Варна – 118 сгради със 764 жилища в тях.
В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (62.5%), следвани от тези с четири стаи (17.9%) и с шест и повече стаи (12.5%).
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на
2021 г. в област Добрич е 7.5 хил. кв. м, или със 149.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., докато жилищната площ нараства със 160.5% до 5.4 хил. кв. метра.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич нараства от
119.9 кв. м през първото тримесечие на 2020 г. на 133.6 кв. м през същото тримесечие на 2021 година. В страната средната полезна площ нараства от 94.2 кв. м на 101.6 кв. м за разглеждания период.
Добрич е 6-та сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 212.9 кв. м, и Габрово – 196.2 кв. м, а най-малка – в областите Видин – 60.0 кв. м, и Пазарджик – 76.5 кв

Методологични бележки
Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.
В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно
Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.
Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.
Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Print Friendly, PDF & Email