12.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второто тримесечие на 2021 година


По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2021 г. е 32, а новопостроените жилища в тях са 93. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. сградите са с 9 повече, или с 39.1%, а жилищата в тях нарастват с 56, или със 151.4%.
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 75.0%, а с тухлена – 25.0%.
Област Добрич е на осмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 112 сгради с 1 175 жилища, Пловдив – 108 сгради с 302 жилища, и Варна – 103 сгради със 789 жилища в тях.
В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с една стая (51.6%), следвани от тези с три стаи (18.3%) и с четири стаи (16.1%).
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на
2021 г. в област Добрич е 7.5 хил. кв. м, или с 96.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., докато жилищната площ нараства със 70.0% до 4.9 хил. кв. метра.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от
102.7 кв. м през второто тримесечие на 2020 г. на 80.2 кв. м през същото тримесечие на 2021 година. В страната средната полезна площ нараства от 88.6 кв. м на 96.9 кв. м за разглеждания период.
Добрич е 4-та сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 205.6 кв. м, и Кюстендил – 197.4 кв. м, а най-малка – в областите Монтана – 50.8 кв. м, и Враца – 74.9 кв. метра.
Методологични бележки
Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.
В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно
Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.
Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.
Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Print Friendly, PDF & Email