18.04.2024

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

   На основание Решение № Ц – 29 от 22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране – София, утвърждавам, считано от 01.01.2024 г., цени без ДДС за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води:

    Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    -2,964 лв./куб. м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води      -0,172 лв./куб. м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.    -0,500 лв./куб. м

    Цена за услугата пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители 

                                степен на замърсяване 1      -0,579 лв./куб. м

                                степен на замърсяване 2      -0,851 лв./куб. м

                                степен на замърсяване 3      -1,156 лв./куб. м
Print Friendly, PDF & Email