27.05.2024

Варна на четвърто място по заплати в страната

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2023 г. е 1 703 лв., за февруари – 1 673 лв. и за март – 1 733 лева.
По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. – 1 703 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната.
Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 603 лв., София – 1 737 лв. и Стара Загора – 1 726 лева.
През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Образование“ – със 17.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 9.9% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.3%.
През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 19.3% спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 205 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 3 075 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 557 лева.
    Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
  • „Други дейности“ – 1 146 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 164 лева;
  • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 1 363 лева.
    Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 21.3%, а в частния сектор – с 18.6%.
Print Friendly, PDF & Email