27.05.2024

Броят на извънбрачните раждания в Добричка област е 671, или 61.9% през м.г.

Най-често децата се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак

Изследването за населението и демографските процеси в област Добрич през 2022 година е предоставено от от отдел «Статистически изследвания-Добрич»
Раждаемост
През 2022 г. в област Добрич са регистрирани 1 084 родени деца, като от тях 1 082 (99.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 62 деца, или с 5.4%.Коефициентът на обща раждаемост през 2022 г. е 7.3‰, при 8.8‰ за страната.Броят на живородените момчета (543) е с 4 по-голям от този на живородените момичета (539), или на 1 000 живородени момчета се падат 993 момичета.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен–12.2‰, София (столица)–10.0‰, и Пловдив–9.7‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян–5.1‰, Видин–6.8‰, и Перник–6.9‰.
Броят на децата, родени от майки под 18 години, намалява от 64 през 2021 г. на 52 през 2022 година. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години нараства от 34 през 2021 г. на 38 през 2022 година.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2022 г. средният брой живородени деца от една жена в област Добрич е 1.78, колкото този за страната и нараства с 0.41 спрямо 2021 година.
През 2022 г. средната възраст при раждане на първо дете е 26.6 години и се увеличава с 0.5 процентни пункта сравнено с предходната година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22.5 години за област Сливен до 30.7 години за област София (столица). Общо за страната този показател е 27.6 години.
През 2022 г. в област Добрич са регистрирани 16 случая на многоплодни раждания, което е с 3 случая по-малко отколкото през 2021 година. При 15 от случаите са родени по 2 деца, а в един–3.
През 2022 г. броят на извънбрачните раждания е 671, или 61.9% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (67.1%) е по-висок в градовете (59.6%). За 86.4% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.
В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч (79.9%), Видин (77.0%) и Враца (76.6%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (44.8%) и Кърджали (34.6%).
Смъртност
Броят на умрелите лица в област Добрич през 2022 г. е 3 135, а коефициентът на обща смъртност1–21.2‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 813, или с 20.6%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, като коефициентът на обща смъртност в страната е 18.4‰.
Смъртността сред мъжете (23.1‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (19.4‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 093 мъже.
С най-висока смъртност в страната са областите Видин–27.9‰, Габрово–24.9‰ и Монтана–24.6‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица)–13.4‰.
През 2021 г. в областта са починали 11 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност2 е 10.2‰.
В регионален аспект през 2022 г. в общо десет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Кърджали–0.9‰, Перник–1.3‰, и София–1.5‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Ямбол (11.6‰), Добрич (10.2‰) и Враца (9.7‰).
Естествен и механичен прираст на населението
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2022 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 2 053 души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 13.9‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 11.6‰, а в селата–минус 19.5‰.
През 2022 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.
С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-3.4‰), Сливен (-5.9‰), и Варна (-6.9‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин–минус 21.1‰, следвана от областите Габрово–минус 17.8‰, и Монтана и Кюстендил–минус 17.0‰. В двадесет и една области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2022 година.

Print Friendly, PDF & Email