27.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

БОЛАТА: Казуса продължава – на ход е министър Ревизоро

Днес (01.06.2020 г.), инициативен комитет За туризма на Калиакра поиска официално чрез политическия кабинет на министър председателя Борисов от Министерство на околната среда и водите да представят необходимата проектна документация за промени в Закона за защитените територии в Министерски съвет за приемане, с оглед на което да бъде входирана в Народното събрание за гласуване. Само по този начин залив Болата официално ще бъде изключен от резерват Калиакра и включен в защитена местност Степите.

От Добруджанска трибуна се свързахме с председателя на инициативния комитет г-н Стелиан Томов, за да ни информира за всичко актуално около казуса Болата, статута на залива към защитените територии и да ни отговори на въпросите дали скоро ще бъде осъществен ремонта на разбитите брегоукрепителни съоръжения, които пазят залива от превръщането му в блато.

Д.Т: Господин Томов, през м. декември м.г., по ваше предложение се стартира гражданска инициатива от национално и местно значение с конкретни и ясни предложения, регламентиращи устойчивото развитие в Община Каварна. Като част от тях бе и съхранението и управлението на местност Болата, като през м. февруари т.г. сигнализирахте отговорните институции и за тежкото състояние на брегоукрепителните съоръжения в залива, с искане за незабавен ремонт. Нека да обобщим, получихте ли необходимата подкрепа от институциите?

С.Т: Принципно да. Броени дни след сигнализирането от наша срана през м. февруари, получих съдействие от областния управител, който на свой ред поиска становище от министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройство. В рамките на около 3 месеца се изясниха подробно обстоятелствата със съхранението и управлението на залива, за съжаление констатирам отново пропуски на държавни служители, което в крайна сметка, започва много да влияе и да тежи на устойчивото развитие в общината.

Д.Т: Какво точно имате предвид, от отговора ви личи, че сте разочарован? Защо се стигна до тук?

С.Т: Не искам да бъда погрешно разбран от вашите читатели. От областния управител поискахме унищожените брегоукрепителни съоръжения да бъдат обявени за критични инфраструктури и съответно да бъдат предвидени и осигурени средства, за да се ремонтират, като процедурата е възможна по реда на Закона за защита при бедствия и респективно по реда на една наредба, която регламентира начина, по който се определят потенциалните критични инфраструктурни обекти за критични инфраструктури, като в нашия случай, това става със съдействието на Община Каварна, която по искане на областния управител трябваше да представи необходимата информация в Областна администрация, за да се пристъпи нататък съобразно процедурата, не знам обаче дали има някакво развитие по тази преписка. Ще използвам момента да благодаря на единствената неправителствена организация, която изяви желание да ме подкрепи – Национална асоциация Българско Черноморие, като въз основа на нашето мотивирано искане, по моята оценка на въздействие за залив Болата, зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Нанков съдейства на инициативата и още през февруари месец възложи на експертите от държавното дружество ГЕОЗАЩИТА да извършат оглед на терен и да излязат с експертно становище, както и предложения за по-нататъшни действия. В тази връзка, преди няколко седмици се запознах със становището на експертите от ГЕОЗАЩИТА, което потвърждава нашите твърдения.

Д.Т: Какво точно констатираха от ГЕОЗАЩИТА? Припомняме също така, че от Министерство на околната среда и водите посочиха, че евентуален ремонт на съоръженията няма да окаже неблагоприятно въздействие върху биоразнообразието, тоест е допустим?

С.Т: Управителя на ГЕОЗАЩИТА г-н Йорданов е посочил в становището си, че са констатирани, цитирам дословно: разрушения по защитата на откосите: счупени, разместени и пропаднали фигурни блокове (тетраподи и тетраедри), слегнали, с разрушено бетонно покритие, с разкрита на места и корозирала армировка, разместени и преобърнати стоманобетонни елементи от вълнобойната стена по короните на съоръженията, разрушения по настилката при короната на съоръженията, каверни в ядрото на съоръженията и сериозни разрушения по пътищата за достъп до двете хидротехнически съоръжения: дупки и неравности по връхната настилка, каверни от изнесен основен материал – на места под настилката. Тъй като от Министерство на регионалното развитие и благоустройството им поискаха конкретни предложения за действие, ГЕОЗАЩИТА са посочили, че в сегашното си състояние съществуващите съоръжения не отговарят на действащите в Република България строителни норми за морски хидротехнически съоръжения, че съоръженията са силно разрушени, опасни за движение на хора върху или около тях, създават предпоставки за инциденти, препоръчва се да се обезопасят съоръженията с предупредителни табели за ограничаване достъпа на хора, особено в тъмната част на денонощието и при финансова възможност е необходимо да се пристъпи незабавно към неотложни ремонтно-възстановителни работи. Колкото до становището на Министерство на околната среда и водите, прави сте, това е така, ремонтът е възможен, тъй като отговаря на условията дадени в Закона за защитените територии по отношение на това, което е посочено за управлението на защитените местности, имам предвид, че в защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита, но след становището на министерството на околната среда и водите, че евентуален ремонт на съоръженията няма да окаже неблагоприятно въздействие върху биоразнообразието, считам, че ремонта ще бъде допуснат, за съжаление не мога да ви посоча конкретен срок и дали изобщо това ще се случи през тази година, за съжаление.

Д.Т: Защо така, да не би да няма осигурено финансиране или е някакъв друг проблема?

С.Т: Финансирането ще бъде осигурено, ако се водим по становището на областния управител, който до мен е посочил, че обектите могат да бъдат включени в годишния план за намаляване на риска от бедствия, могат да бъдат поискани средства от Министерски съвет, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства за наемане на специалисти и изготвяне на проект за ремонтните дейности, като след изготвяне на проекта и изпращането му до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, да се осигури финансирането на ремонтните дейности. Проблема е свързан с Министерство на околната среда и водите, защото залива все още попада в границите на резервата, а там реално не се допускат никакви дейности. За съжаление не е завършена процедурата предвидена в Закона за защитените територии, конкретно, законодателят е разпоредил и при промените в защитените територии да се извършват съгласно процедурата като при обявяването им. Иначе казано, тъй като има значителни промени в границите на резерват Калиакра, е необходимо поправка в този закон, по предложение на министъра на околната среда и водите и през Министерски съвет да се представи такъв законопроект за гласуване в Народното събрание. Реално погледнато, има издадени заповеди на министъра на околната среда и водите от 2018 г. за изключване на пясъчна ивица, път, територията между пътя и плажа, брегоукрепителните съоръжения и асфалтов паркинг и включването им в защитената местност Степите, но реално заповедите влизат в сила и действат след поправката в закона. Точно заради това съм разочарован, като не мога да разбера какво е това бездействие от държавните служители на министерството, в становището им не е посочено каква е причината за това забавяне от тяхна страна.

Д.Т: Закона за държавния служител урежда правата на държавните служители, в тази връзка ще предприемете ли конкретни искания и в това отношение?

С.Т: Моята цел, по която се водя още от самото начало на учредяването на инициативния комитет през 2017 г., е да се спазват законите на страната, Конституцията и най-вече европейското законодателство. По принцип инициативата с искане за ремонт на тези съоръжения е от преди 6 години, по искане на бившия кмет Цонко Цонев, с оглед на което институциите са били уведомени и от него за тежкото им състояние, но без без намеса от тяхна страна. Като прибавим и това допълнително бездействие от страна на служителите на Министерство на околната среда и водите, можем спокойно да се основем на чл. 7 от Конституцията, който разпорежда, че държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица, а според чл. 101 от Закона за държавния служител, служителите на министерството отговарят за вредите, които са причинили умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнение на служебните им задължения. Но честно казано, тук специално по отношение на запазването на залив Болата, от превръщането му в едно блато, не мисля, че имаме време да се занимаваме с глупости и да водим битки с институциите, идеята е много бързо тези държавни служители да отреагират на предложението ми и да успеем да въведем нещата в ред. Между другото поискал съм официално от министерството да актуализира заповедта за защитена местност Степите отново, като премахне режима за забрана за риболов, тъй като и това е забранено към настоящия момент. Надявам се хората от Българево да оценят усилията на инициативния комитет, който представлявам и както казах малко по-бързичко държавата да съдейства по този и по другите проблеми по гражданската инициатива, за да се поздравим всички заинтересовани с успех!

Д.Т: Благодарим за интервюто, ще продължим да отразяваме всичко актуално около реализацията на гражданската инициатива.

За Добруджанска трибуна:
Председателят на инициативен комитет За туризма на Калиакра, г-н Стелиан Томов

Print Friendly, PDF & Email