26.02.2024

Бившата гранична застава в село Йовково стана културен посетителски център

Ремонтно-строителните дейности по реконструкцията на бившата гранична застава в село Йовково и превръщането й в културен посетителски център вече приключиха. Проектът „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена ПИ 34045.54.222, в село Йовково, община Генерал Тошево“ е на стойност 468 915, 90 лв. с ДДС, като 377 044, 92 лв. от средствата са осигурени от държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ „Балчик – Генерал Тошево”, мярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“, чрез който ще се развива културно-историческото наследство и туризма в Добруджа, а останалите 91 870, 98 лв. са собствено участие на община Генерал Тошево. В проекта за реконструкция на бившата гранична застава бяха заложени много строително-ремонтни дейности, които вече са окончателно завършени. Положена е топлоизолацията по фасадата и тавана на сградата, извършен е ремонт на покрива и подовите настилки, поставени са окачени тавани във вътрешните помещения, където има и нова облицовка на стените. Монтирани са нови врати и е поставена PVC дограма. Подменена е ел и ВиК инсталацията в сградата. Новата ограда е изградена напълно, а прилежащото пространство е красиво облагородено, като са поставени пейки и беседки. След приключването на всички дейности по самата сграда, се премина и към обзавеждането на посетителския център и изграждането на музейните сбирки вътре в него. Проектът изцяло кореспондира с местната идентичност на община Генерал Тошево. Чрез него в бъдеще ще бъдат развити нови туристически маршрути. Най-популярните такива към момента са насочени към село Красен и село Дъбовик, където са музейните експозиции на Йордан Йовков и Дора Габе. Сега с реконструкцията на бившата гранична застава в посетителски център, акцентът ще се постави и върху времето, в което Йордан Йовков е бил военен кореспондент в пограничния район, където именно до заставата е била и къщата, в която са живели родителите на писателя. Изграждането на посетителския център ще стимулира и подобри екологичната и социално-икономическата устойчивост на общината чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в района и ще допринесе за опазване и популяризиране на културното и историческо наследство на територията на общината. ДТ

Print Friendly, PDF & Email