04.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Безлихвените кредити скачат от 4500 на 6900 лева

Удължава се и срокът за кандидатстване до 30 юни
Българската банка за развитие /ББР/ разшири обхвата на гаранционната си програма за подкрепа на физическите лица, съобщиха от ББР.
С решението на МС от 10 декември се увеличава лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4500 лева на 6900 лева. Удължава се и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки, партньори по Програмата.
Правителството възлага на ББР да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на новите условия. Това важи и когато договорите за кредит или допълнителните споразумения към тях са сключени преди актуализация на финансовите споразумения между ББР и търговските банки в съответствие с измененията в Програмата.
Целта е максимално бързо да бъдат подпомогнати лицата, които отново са в принудителен неплатен отпуск, и самоосигуряващите се с прекъсната дейност или спад в дохода в края на годината поради втората вълна на пандемията. Дава се възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, а след това са оставали без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисионни и неустойки.
С правителственото решение се въвеждат промени по отношение на особено пострадалите от пандемията самоосигуряващи се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, и земеделски производители. Те трябва да представят заверени копия на издадените от тях счетоводни документи, данъчни декларации или други документи, с които се установява спад в доходите за съответния период. Необходима е и декларация по образец на ББР, че представените данни и документи са изчерпателни по отношение на спада в доходите. При неприложимост на посочените документи, е достатъчно лицето да представи декларация по образец на ББР, че търпи спад в доходите от поне 20 на сто от разглежданите периоди спрямо тези преди пандемията.
Промени се въвеждат и в Рамковия механизъм за отпускане и управление на кредитите. Кандидатстващите за увеличение на кредит, включително при условията на втора търговска банка, ако първата е изчерпила своя гаранционен лимит, предоставят, освен искането за кредит по образец, единствено:
Документ от работодателя за неплатен отпуск – за лицата на трудов договор, които след първоначалното си връщане на работа отново са в неплатен отпуск;
Документ – подадена декларация по образец на НАП за ново прекъсване на дейност – от самоосигуряващите се.
Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали работа през тази година. Достатъчно е лицето да има общо три месеца трудово правоотношение в периода между началото на годината и датата на кандидатстването му за кредит. За този тримесечен период е необходимо да има декларирани или платени осигуровки от работодател, в случай че са били дължими.
За самоосигуряващите се лица е нужно да са декларирали или платили осигурителните вноски само за периода, в който са осъществявали дейност.
Отпада условието лицата да не са получавали други възнаграждения за трудова дейност от друг източник, както и това лицето да има поне 5 отработени дни през март.
Няма да важи и ограничението за финансиране, ако кандидатстващите за кредит по Програмата са се възползвали и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията. Мярката за безлихвено финансиране може да се комбинира с отпускането на 24 лева на ден от МТСП, пише в съобщението.
Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция. Партньори по програмата са 12 търговски банки, списък на които има на страницата на ББР.
dnes.bg

Print Friendly, PDF & Email