19.04.2024

„Аладжа банка“ стана защитена зона

„Емона“ и „Отманли“ също са обявени за такива със заповеди на министъра на околната среда и водите, целта е опазване и поддържане на типовете природни местообитания
Три зони, попадащи изцяло в морските пространства на България – „Аладжа банка“, „Емона“ и „Отманли“, са обявени за защитени със заповеди на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Целта на защитата на зоните е опазване и поддържане на типовете природни местообитания и видовете, техните популации и разпространение в границите им, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Черноморския биогеографски регион, посочват от ведомството. 
Предмет на опазване в защитена зона „Аладжа банка“ са типовете природни местообитания, рифове и постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, както и местообитанията на видовете муткур (морска свиня, Phocoena phocoena), афала (Tursiops truncatus), карагьоз (дунавска скумрия, Alosa immaculata) и малък карагьоз (харип, Alosa tanaica). Зоната е с обща площ 6,6964 кв. км.
Защитена зона „Емона“ е с обща площ 553,4528 кв. км. Предмет на опазване са отново типът природно местообитание, рифове и местообитанията на видовете муткур, афала, карагьоз и малък карагьоз.
Предмет на опазване в защитена зона „Отманли“ – с обща площ 0,0883 кв. км, са постоянно покритите от морска вода пясъчни и тинести плитчини и местообитанията на видовете муткур, афала и карагьоз.
От Министерството на околната среда и водите подчертават, че и в трите заповеди на министъра са предвидени режими, с които се гарантира опазването на видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони. От ведомството отбелязват още, че осигуряването на свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната е част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.
В края на август миналата година директорът на дирекция „Национална служба за защита на природата“ към екоминистерството Мирослав Калугеров обяви, че екип от учени и експерти започва работа по изготвяне на картата на разпространението на местообитания и видове в защитените зони в българската част на акваторията на Черно море. Проучването е в рамките на проекта „Натура 2000 в Черно море“ – „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“.

Print Friendly, PDF & Email